čtvrtek 1. října 2015

NÁSTAVBA A OPRAVA FASÁD BYTOVÉHO DOMU V UL. PODOLSKÁ Č.P. 127, PRAHA

Urbanismus

Nástavbou stávajícího třípodlažního bytového domu v historické části města Prahy - Podolí  byla výškově doplněna rohová proluka. Hmota domu je koncipována v souladu s okolní zástavbou a zachovává její půdorysný rozsah a dorovnává výškovou úroveň k okolí. Navržené urbanistické řešení plně respektuje požadavky územního plánu na vymezené obytné území.

Bytový dům v Podolské ulici, Praha

Architektonické řešení

Záměrem byla snaha opticky pohledově provázat oba navazující sousední domy. Toho je dosaženo stupňovitou gradací stávající hmoty s vazbou na stávající římsy okolních domů. Sedlová střecha domu je přizvednuta o cca 1,2m v návaznosti na zástavbu v ul. Nad Sokolovnou, v ul. Podolská je dům nadstavěn o 1.NP. Zvýšená korunní římsa leží cca 4,5m pod hranou terasy střechy 5.NP sousedního panelového domu na který je navázáno opticky gradací fasády.
V rámci vizuálního pojednání fasád bylo snahou o zachování střízlivosti a původní vzhledové neutrálnosti objektu. Je jasně nově definován uliční sokl se svým rustikálním horizontálním členěním až do úrovně horní hrany oken v 1. NP. Fasády zůstávají oproštěny od nežádoucích aditivních prvků a do fasád je vnesen původní řád. Ve fasádě jsou navržená v původním rozvržení otvorů francouzská okna pro přiznání původně historické slohové vertikality budovy.

Funkce a kapacita stavby

Navrhovaná změna stavby je nástavbou stávajícího bytového domu č.p. 127 Praha - Podolí  o 3 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží. Nástavbou je severozápadní křídlo bytového domu podél ulice Podolská zvýšeno celkově na 4 nadzemní podlaží s podkrovím a severovýchodní křídlo  podél ulice Nad Sokolovnou  zvýšeno o podkrovní část.

Nově vznikly dvě bytové jednotky do 100 m2 z toho jeden byt při ul. Podolská koncipován jako mezonetový.

Konstrukční a materiálové řešení

Původní stavební konstrukce celého objektu jsou smíšené. Svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy nad 1.PP a 1.NP jsou z cihelných kleneb, stropy 2.NP a 3.NP jsou dřevěné trámové.
Nová střecha objektu je ocelodřevěná se sádrokartonovými požárními podhledy, střešní krytina  z pálené tašky. Nové svislé nosné konstrukce zděné, příčky sádrokartonové a zděné. Nad stávajícím dřevěným stropem 3.NP je vytvořena nová podlaha vynášená ocelovými nosníky vloženými do tohoto stropu a nadbetonovány. Mezistrop dvoupodlažního bytu je rovněž ocelový s   nadbetonováním a se sádrokartonovým podhledem.
Oprava fasády se týká dodatečného zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS – minerální vatou tl. 140 mm s omítkou. Došlo k částečné úpravě stávajících okenních otvorů a osazení nových výplní  u vnitřních pavlačí dochází  k výměně opláštění.

Stav budovy před rekonstrukcí
Stav budovy před rekonstrukcí

V rámci stavby jsme zajišťovali veškeré výkonové fáze od počáteční studie, projektu pro územní rozhodnutí, projektu pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, stavební dozor, vyřízení změny stavby před jejím dokončením a kolaudaci stavby.

středa 17. června 2015

V Táboře začala stavba Rozhledny Hýlačky


V místě původní dřevěné rozhledny začala stavba nové rozhledny Hýlačky.
Přinášíme aktuální průběžné fotografie z její výstavby.

Nosné ocelové sloupy se schodištěm
Nová rozhledna se staví podle našeho autorského návrhu , se kterým jsme uspěli v architektonické soutěži vyhlášené KČT Tábor. Projekt vypracovala firma ARCHITEKTI Grygar & spol.,s.r.o. ve spolupráci se statickou kanceláří HHStatika s.r.o.

Schodiště a podesty z tahokovu

Ocelové sloupy při montáži provizorně stabilizované

Vyhlídková plošina bude ve výšce 25 m . Celková výška rozhledny je 35,6 m. Jedná se o transparentní ocelovou konstrukci se dvěma nosnými sloupy a devíti schodišťovými rameny (s celkem 136 stupni). Rozhledna je kotvena šesti svazky táhel (vždy o třech lanech) do čtyřech ocelo-betonových patek. Opláštění kabiny a schodišťového tubusu bude provedeno z nerezové sítě. Výsledným obrysem bude připomínat původní dřevěnou rozhlednu Svobody. V sousedství bude budova zázemí s toaletami a prodejem vstupenek.

Budoucí ocelo-betonová patka s kotvením
Původní rozhledna byla vystavěna v roce 1920 podle návrhu profesora Theodora Petříka. Rozhledna měla tvar husitské hlásky s šestibokou kamennou základnou a téměř kolmou střechou s trámovou konstrukcí. V roce 1995 se stala nemovitou kulturní památkou.

Mikropilotáž a hloubení základů
Výztuž základů s následnou betonáží
Příprava ocelové konstrukce ve výrobní hale firmy Lemonta

Již hotová rozhledna slavnostně otevřena 1.8.2015