neděle 7. července 2013

Nástavba administrativní budovy firmy OPaLL-AGRI s.r.o. v Dolních Životicích

ARCHITEKTI Grygar, Šulíčková


ZADÁNÍ


Stávající kapacity administrativního zázemí rozvíjející se firmy OPALL-AGRI s.r.o. již nejsou vyhovující, proto se investor rozhodl k rozšíření současné jednopodlažní administrativní části firemní budovy.

Pohled na vstup


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Navržená nástavba svým obrysem zcela respektuje stávající půdorys řešené části budovy. Stávající část objektu a nástavba je sjednocena v jeden vizuální celek. V rámci zateplení jsou okna spojována do jednotlivých pásů, které budově dodávají zcela nový charakter. Barevné řešení detailů (orámování oken, logo,...) využívá firemní barvy, které jsou vhodně doplněny neutrální omítkou v bílé barvě. V druhé variantě je nová a stávající část vizuálně oddělena. Nástavba je zvýrazněna vertikálními lamelami šedé barvy. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ


Administrativní část


Stávající dispoziční řešení 1NP bylo v maximální možné míře zachováno. Nové tříramenné schodiště je umístěno v těsné funkční návaznosti na zádveří a recepci. V 2NP jsou navrženy prostory vedení firmy, velkoprostorová kancelář a potřebné zázemí. Reprezentativní charakter 2NP je podpořen použitím skleněných dělících příček, které dodávají interiéru lehkost a otevřenost.

Pohled severní

pondělí 1. července 2013

Studie zasklení atria FSV Univerzity Karlovy v Praze

ARCHITEKTI Grygar, Raab

Architektonicko-urbanistické řešení

Atrium UK FSV
Prosklení atria a interiér

Budova FSV Univerzity Karlovy (Hollar) se nachází mezi ulicemi Smetanovým nábřežím (č. 6) a Divadelní ulicí (č. 7) v Praze na Starém Městě. Vnitřní prostor atria je čtvercového rozměru cca 11,5 m x 18,4 m a je v jednotlivých podlažích lemován pavlačemi.
Urbanistické a architektonické řešení se vnitřní vestavbou nemění.  Navržená vestavba zasklení atria je koncipovaná jako lehká prosklená konstrukce vynášená kovovými prvky a je umístěna v úrovni stropu nad 1.NP.

Dispoziční řešení


Atrium UK FSV
Prosklení atria a interiér

Požadované zasklení vnitřních prostor fakulty umožní celosezónní využití nezbytných prostor budovy v rámci současných potřeb výuky, celkové koncepce a organizace fakulty.  Vzniklý zasklený prostor je navržen v samotném „srdci“ budovy a leží  na komunikační křižovatce mezi knihovnou, laboratořemi a učebnami. Prostor bude využíván mimo jiné i k různým studentským aktivitám spojených s možností jejich prezentace, vzájemné komunikace, občerstvení, samostudia i oddechu. 

Veškeré vybavení haly a mobiliář bude lehce demontovatelný s možností variabilního využití átria pro další příležitostné potřeby fakulty.

Materiálové a konstrukční řešení


Atrium UK FSV
Prosklení atria a interiér

Všechny původní nosné konstrukce zůstávají zachovány a  nebudou  měněny.
Samotná konstrukce zasklení v atriu navrhuje osazení lehkých ocelových příhradových vazníků rytmicky  reagujících po cca 2,7m na původní betonové  prvky krakorců umístěných pod ochozem  pavlače horního podlaží.  Příhradový nosník je tektonicky složen z ocelových nosníků horní příruby a spodních táhel s cílem opticky a hmotově odlehčit jeho konstrukci. Příhradové vazníky společně s podélnými ocelovými prvky vynášejí strukturální skleněný plášť z izolačních bezpečnostních skel .
Vzniklý pultový tvar zasklení u všech variant bude pochůzí o sklonu  5°. Otvíravé části horního strukturálního zasklení v částech jsou plně zaintegrovány do zasklívacího systému. Spolu se zasklením transparentních částí tvoří exaktní hladkou plochu.
Navržené nosné konstrukce budou fungovat samostatně bez zásadních úprav na stávajícím objektu.
Nové jednoramenné schodiště s mezipodestou propojuje obě podlaží haly.  Materiálově se jedná o kombinaci ocelových subtilních nosníků s ocelovými táhly a skla. Sklo tvoří zábradlí i stupně schodiště.
V rámci interiéru se předpokládá nahrazení nepůvodních betonových dlažeb za dlažbu keramickou nebo teracovou, která bude dohledána a navržena  na základě dochovaných dobových materiálů.


Atrium UK FSV
Varianta interiéru

Atrium UK FSV
Varianta interiéru