pátek 25. října 2013

Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku

Jednokolová projektová architektonicko-výtvarná veřejná soutěž

Autoři a spolupráce: M.Raab, J.Šembera, J.Vorlíček, D. Grygar

Návrh postoupil do druhého (finálového) kola soutěže a byl oceněn odměnou poroty.

odměna Písek architekti Grygar

odměna Písek architekti Grygarodměna Písek architekti Grygar

Další podrobnosti najdete na stránkách:
čtvrtek 12. září 2013

Projekt bytového domu v Praze

ARCHITEKTI Grygar, Šulíčková


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ


Pohled od západu na vstup do objektu
Protáhlý tvar pozemku a jeho orientace kolmo k ose komunikace jasně definuje umístění a tvar bytového domu. Tato orientace umožňuje návrh chodbového domu s byty po obou stranách, při osluněné východní a západní fasádě. Dům je na pozemku umístěn s ohledem na stávající zástavbu a terénní konfiguraci. Okolní zástavbu tvoří menší bytové a rodinné domy. Z důvodu vzrostlé zeleně a ochranných pásem při severní hranici pozemku je dům situován ve středu pozemku a otevírá se do okolních zahrad.
Vstup do objektu je ze západní strany v přímé návaznosti na návštěvnická stání.
Vzhledem ke konfiguraci terénu je vjezd do garáží řešen mírnou rampou ze severní strany objektu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Pohled od východu
Hlavní kompaktní hmota bytového domu je zakončena mírně rozšířenou a vykonzolovanou částí, která je zvýrazněna odlišnou barevností fasády. Dům je usazen na betonové podnoži garáží, která plynule přechází v opěrné zídky předzahrádek. Horizontální členění a ustoupené podlaží tmavší barvy celý dům opticky snižuje a zasazuje do okolní zástavby. Objekt je zakončen mírnou valbovou střechou s přesahy a červenou krytinou. Hmotové členění jasně definuje uzavření objektu k severní straně pozemku a jeho otevření do okolních zahrad.
Pro zvýraznění jednotlivých částí hmoty objektu jsou použity tři barvy omítky - světle béžová, cihlově oranžová a šedá, které jsou doplněny tmavými rámy oken a prvky oplechování. Fasáda je rozehrána balkóny, které jsou sdružovány do celků, čímž je podpořena horizontalita objektu. Prosklené plochy umožňují propojení obytných částí bytů s prostornými balkóny a terasami. Hlavní vertikální osa objektu je umístěna v rizalitu a zvýrazněna tmavým obkladem.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍBytový dům je navržen jako chodbový s jedním schodištěm a byty po obou stranách středové chodby. V domě je navrženo 40 menších bytů kategorie 1+kk. V přízemí je umístěn hlavní vstup do objektu s přímou návazností na společné prostory domu (kočárkárna, úklidová místnost, sklad) a 10 bytů. Byty umístěné v 1.NP mají vlastní předzahrádky. V 2.NP a 3.NP je v každém patře navrženo 11 bytů s balkóny. V ustoupeném podlaží je 8 bytů. Byty orientované na východ mají prostorné terasy. 1.PP slouží jako garáž s 20 parkovacími místy. Je zde také navržen sklad a technická místnost. 


neděle 7. července 2013

Nástavba administrativní budovy firmy OPaLL-AGRI s.r.o. v Dolních Životicích

ARCHITEKTI Grygar, Šulíčková


ZADÁNÍ


Stávající kapacity administrativního zázemí rozvíjející se firmy OPALL-AGRI s.r.o. již nejsou vyhovující, proto se investor rozhodl k rozšíření současné jednopodlažní administrativní části firemní budovy.

Pohled na vstup


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Navržená nástavba svým obrysem zcela respektuje stávající půdorys řešené části budovy. Stávající část objektu a nástavba je sjednocena v jeden vizuální celek. V rámci zateplení jsou okna spojována do jednotlivých pásů, které budově dodávají zcela nový charakter. Barevné řešení detailů (orámování oken, logo,...) využívá firemní barvy, které jsou vhodně doplněny neutrální omítkou v bílé barvě. V druhé variantě je nová a stávající část vizuálně oddělena. Nástavba je zvýrazněna vertikálními lamelami šedé barvy. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ


Administrativní část


Stávající dispoziční řešení 1NP bylo v maximální možné míře zachováno. Nové tříramenné schodiště je umístěno v těsné funkční návaznosti na zádveří a recepci. V 2NP jsou navrženy prostory vedení firmy, velkoprostorová kancelář a potřebné zázemí. Reprezentativní charakter 2NP je podpořen použitím skleněných dělících příček, které dodávají interiéru lehkost a otevřenost.

Pohled severní

pondělí 1. července 2013

Studie zasklení atria FSV Univerzity Karlovy v Praze

ARCHITEKTI Grygar, Raab

Architektonicko-urbanistické řešení

Atrium UK FSV
Prosklení atria a interiér

Budova FSV Univerzity Karlovy (Hollar) se nachází mezi ulicemi Smetanovým nábřežím (č. 6) a Divadelní ulicí (č. 7) v Praze na Starém Městě. Vnitřní prostor atria je čtvercového rozměru cca 11,5 m x 18,4 m a je v jednotlivých podlažích lemován pavlačemi.
Urbanistické a architektonické řešení se vnitřní vestavbou nemění.  Navržená vestavba zasklení atria je koncipovaná jako lehká prosklená konstrukce vynášená kovovými prvky a je umístěna v úrovni stropu nad 1.NP.

Dispoziční řešení


Atrium UK FSV
Prosklení atria a interiér

Požadované zasklení vnitřních prostor fakulty umožní celosezónní využití nezbytných prostor budovy v rámci současných potřeb výuky, celkové koncepce a organizace fakulty.  Vzniklý zasklený prostor je navržen v samotném „srdci“ budovy a leží  na komunikační křižovatce mezi knihovnou, laboratořemi a učebnami. Prostor bude využíván mimo jiné i k různým studentským aktivitám spojených s možností jejich prezentace, vzájemné komunikace, občerstvení, samostudia i oddechu. 

Veškeré vybavení haly a mobiliář bude lehce demontovatelný s možností variabilního využití átria pro další příležitostné potřeby fakulty.

Materiálové a konstrukční řešení


Atrium UK FSV
Prosklení atria a interiér

Všechny původní nosné konstrukce zůstávají zachovány a  nebudou  měněny.
Samotná konstrukce zasklení v atriu navrhuje osazení lehkých ocelových příhradových vazníků rytmicky  reagujících po cca 2,7m na původní betonové  prvky krakorců umístěných pod ochozem  pavlače horního podlaží.  Příhradový nosník je tektonicky složen z ocelových nosníků horní příruby a spodních táhel s cílem opticky a hmotově odlehčit jeho konstrukci. Příhradové vazníky společně s podélnými ocelovými prvky vynášejí strukturální skleněný plášť z izolačních bezpečnostních skel .
Vzniklý pultový tvar zasklení u všech variant bude pochůzí o sklonu  5°. Otvíravé části horního strukturálního zasklení v částech jsou plně zaintegrovány do zasklívacího systému. Spolu se zasklením transparentních částí tvoří exaktní hladkou plochu.
Navržené nosné konstrukce budou fungovat samostatně bez zásadních úprav na stávajícím objektu.
Nové jednoramenné schodiště s mezipodestou propojuje obě podlaží haly.  Materiálově se jedná o kombinaci ocelových subtilních nosníků s ocelovými táhly a skla. Sklo tvoří zábradlí i stupně schodiště.
V rámci interiéru se předpokládá nahrazení nepůvodních betonových dlažeb za dlažbu keramickou nebo teracovou, která bude dohledána a navržena  na základě dochovaných dobových materiálů.


Atrium UK FSV
Varianta interiéru

Atrium UK FSV
Varianta interiéruneděle 3. března 2013

Realizace a návrh výstavy „Ve stínu Olympu“ s haptickou stezkou v Nové budově Národního muzea

ARCHITEKTI Grygar, Kocich

Pozvánka na výstavu
Výstava je na základě libreta a prostorových možností rozdělena do dvou dočasných výstavních prostor, sálu a předsálí.

Exponáty na černých stolech

V předsálí je dominantním prvkem replika části keltského obydlí s doškovou střechou doplněná dvěma figurínami v dobových oblecích. Menší jsou vystaveny ve dvou vitrínách v levé části sálu. V pravé části sálu je stávající recepční pult, který slouží jako stůl pro první část haptické stezky. Atmosféru dotváří instalace velkoformátové kresby krajiny instalované na nově vybudované předstěně, před travertinovým obkladem.


Předsálí s keltským obydlím


Interaktivní prvky

V hlavním sále je hlavním prvkem v zadní části umístěná zmenšená replika řeckého domu z oblasti Olynthos. Návštěvník má možnost vstoupit do vnitřního dvora a „návštěvního pokoje“ Andron, kde jsou instalovány kopie dobového vybavení (lehátka) a na podlaze je vyskládána kamenná mozaika. Do ostatních místností je možné nahlédnout. Jsou zde umístěny tři figuríny v dobových oblecích. Materiály domu jsou na částech stěn naznačeny ručně kreslenou grafickou zkratkou.

Řecký dům - místnost ANDRON
Zbytek sálu je formálně pojat stejně jako předsálí. Tj. Velkoformátová kresba, tentokrát řecké krajiny. Menší předměty v prosklených typových vitrínách.

Velký sál

Interaktivní prvky výstavy jsou ve formě skládaček a her instalovány na bílé stoly umístěné v hlavním sále mezi vitrínami, na stěnách a „oltáři“ na dvoře řeckého domu. V každém ze sálů je instalována jedna LCD obrazovka, kde běží ve smyčce videoprojekce. Na stěně řeckého domu interaktivní audio poslech hudebních nástrojů se sluchátky.

Velký sál

Grafika výstavy je pojednána jako koláž z ručně kreslených černobílých ilustrací atributů doby. Hlavním motivem velkoplošného polepu je dobová krajina kolážovitě doplněná o výjevy ze života lidí na jednotlivých územích a předměty denního použití. Textové panely jsou navrženy jako vyřezávaná grafika nalepená na poloprůhledných deskách z plexiskla.

Haptická stezka tvoří „samostatný“ okruh uvnitř výstavy. Zrakově handicapovaný návštěvník je veden na podlaze umístěnou vodící linií přímo k místům kde jsou vystaveny hmatové exponáty.

Artefakty ve vitrínách velkého sálu

Tyto exponáty jsou vystaveny na černých stolech s výškou plochy cca 90 cm s vyvýšeným okrajem. Samotné haptické předměty jsou kopie vyrobené z reálných materiálu pojednané v čisté bílé barvě. Černá barva stolu bude tvořit kontrastní prostředí pro slabozraké a běžnému návštěvníkovi podá informaci, že jsou zde předměty na které se může šahat.

V každém sále je navrženo jedno místo, kde jsou vystaveny haptické předměty spolu s popisky v brailově písmě a několik míst mezi textovými panely na stěnách sálu, kde budou umístěny reliéfní kresby spolu s dalšími popisky brailem.


Perspektiva (projekt)
Perspektiva (projekt)
Perspektiva (projekt)